นโยบายคุณภาพ

กลุ่มบริษัทภูเก็ตฟู้ด มีความมุ่งมั่นที่จะจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ภายใต้สุขลักษณะที่ดี
บริการส่งมอบตรงเวลา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง